İstanbul Jinekoloji Derneği Tarihçesi - TJOD İstanbul

 

Hazırlayan : PROF. DR. HASAN SERDAROĞLU

 PDF olarak indirmek için tıklayınız

Jinekoloji Derneği ile ilk tanışmam 1970'li yılların son çeyreğine rastlıyor.

O zaman Jinekoloji Derneği'nin İstanbul Nişantaşı Valikonağı Caddesi No : 10 Bizim Apartman isimli bir binanın giriş katında merkezi vardı.

Bu merkez İstanbul Jinekoloji Derneği dışında dokuz derneğin daha müşterek merkezi idi.

Bir ufak oda ve tiyatro şeklinde oturma düzeni ile otuz – kırk sandalye kapasiteye ulaşabilen bir salondan ibaretti.

Her ayın ilk Salı akşamı burada toplanılır, önce bir lahmacun-ayran ziyafeti verilir, sonrasında ise bilimsel toplantı yapılırdı.

Bu toplantılara 25 – 30 kişi katılırdı.

Tepe-göz, slayt ve barkovizyon gibi imkanlar maalesef mevcut değildi.

Bugün derneğimizin geldiği noktaya baktığım zaman çok büyük mesafeler kat ettiğimizi görüyor, bundan da büyük mutluluk duyuyorum. 

Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şubesi'nin Başkanı değerli arkadaşım Prof. Dr. Atıl Yüksel Jinekoloji Derneği'nin tarihçesi ve aktiviteleri hakkında bir yazı yazmamı istediği zaman bunun benim için zor bir görev olduğunu biliyordum.

 

Sahaflar ve Beyazıt kütüphanesi dahil Türkiye'nin en eski Üniversitesi olan Üniversitemizin birçok kütüphanesini ve Tıp Tarihi Enstitülerini, kitaplıklarını taradım, bulabildiğim sonuçları sizler ile paylaşmak istiyorum.

 

 

Belgelerden de görüleceği gibi Jinekoloji Derneği 1925 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

Derneğin 1925 - 1975 yıları arasını daha özet, 1975 ten sonraki dönemini bizzat yaşadığım ve şahit olduğum dönem olarak daha detaylı bir şekilde yazmayı uygun gördüm.

Osmanlı döneminde tıptaki en kapsamlı değişiklik Sultan II. Mahmut zamanında 14 Mart 1827 de gerçekleştirilmiştir.

Türk tarihinin ilk doktor başbakanı da (sadrazam) Keçecizade Fuat Paşa olmuştur.

Keçecizade Fuat Paşa Sultan Mecit'ten 2 Haziran 1856 da CEMİYETİ TIBBİYEİ ŞAHANE adı ile kurulması istenen dernek için ferman almıştır.

Bu ferman ile kurulan CEMİYETİ TIBBİYEİ ŞAHANE Cumhuriyet dönemine kadar faaliyetlerde bulunmuştur.

Cumhuriyet döneminde 1925 yılında ilk Türk Tıp kurultayı toplanmış ve bu derneğin adı, tüzüğü Cumhuriyet Hükümetinin kanun ve nizamlarına ve günün koşullarına uygun olarak değiştirilmiş ve TÜRK TIP CEMİYETİ adını almıştır.

Aynı kurultayda, branş derneklerinin kurulması kararı da alınmıştır.

Bu karar doğrultusunda aynı yıl TÜRK JİNEKOLOJİ CEMİYETİ o zamanki adı ile TÜRK VİLADİYE ve EMRAZI NİSAİYE CEMİYETİ kurulmuştur.

 

Kuruluş için vilayete verilen dilekçe aşağıdadır.

 

 

 

 

Osmanlıca yazılı bu dilekçenin Türkçeye çevirisi aşağıdaki gibidir.

Dilekçenin başında ; Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Vilayeti yazılıdır.

Dilekçe kağıdının basıldığı matbaa ismi (Matbaayı Osmaniye) yanlamasına sol tarafta kayıtlıdır.

Yukarıdan aşağı matbu sualler ve cevaplar şunlardır :

Cemiyetin Ünvanı : Türk Viladiye ve Emrazı Nisaiye Cemiyeti
Maksadı Teşkili :
Müessislerinin ismi :
Reis : Kenan Tevfik, Reisi sani : Refik Münir, Katibi Umumi : Tevfik Remzi Beyler
Beyanname tarihi :
5 Mayıs 1341 (1925)
Merkezi idaresi :
Beyoğlu Saka Çıkmazı, Türk Tıp Cemiyeti binası
Şubeleri :
Yoktur
Balada unvanı ve maksadı teşekkülü ve merkez idaresi ile müessislerinin isimleri muharrer cemiyet tarafından Cemiyetler Kanununun madde-i mahsusu mucibine makamı vilayete tevdi kılınan beyanname mukabilinde işbu ilmühaber ita kılınmıştır.

Dernek resmen kurulmuş, birkaç toplantıda yapmıştır ama henüz tüzüğü yoktur.

1927 yılında belirli bir akademik kadronun da oluşması sonucunda tüzük oluşturulmuş, seçim yapılmış ve ilk başkanlığa Besim Ömer Paşa, genel sekreterliğe de Tevfik Remzi Bey seçilmiştir.

Bir çok yazıda tüzük resmen oluşturulup ilk seçim yapıldığı için derneğin kuruluşu 1927 olarak belirtilmektedir.

1927 den itibaren cemiyet düzenli toplantılar yapmaya başlamış ve bir yayın organına ihtiyaç duyulmuştur.

1928 yılında eski harfler ile ilk jinekoloji dergisi çıkartılmıştır.

1 Kasım 1928 de harf devrimi olup Latin harflere geçilince cemiyet yönetimi de çıkardıkları ilk dergiyi hemen yeni harfler ile tekrar çıkartmışlardır.

Bu bakımdan yeni harfler ile basılan ilk Türk Tıp Mecmuası olma niteliğini kazanmıştır.

Bu mecmuanın kapağının resmi aşağıda sunulmaktadır.

   

1927 yılından itibaren cemiyetin çeşitli toplantılarında vaka takdimleri ve tıptaki gelişmelerin işlendiğine tanık olmaktayız.

1933 yılına gelindiğinde ülkedeki kadın doğum hekimlerinin sayısı artmış ve cemiyet tüzüğünün yetersizliği ortaya çıkmıştır.

1933 yılında tüzükte kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır.

Aşağıda 1933 yılındaki yeni tüzüğün ilk sayfasını görmekteyiz.

Dernek çalışmaları ile ilgili o yılların çeşitli tıp mecmualarında çıkan yazıları gördüğümüzde cemiyet ve o günkü mensuplarının çalışmalarını daha yakinen öğrenme imkanını buluyoruz.

Bu yayınlardan bir kısmını sunmakta yarar gördüm.             

 

 

     

Örneklerini gördüğümüz bu çalışmalar yıllar boyunca hep bu şekilde devam etmiş.

Bu kadar mükemmel çalışma gösteren değerli büyüklerimizi şükranla anmak istiyorum.

Ülkemizde 1959 yılına kadar tek Jinekoloji Cemiyeti varken 1959 yılında Ankara'da Prof. Dr. Şerif Çanga ve arkadaşları, 1960 yılında İzmir'de Prof Dr. Haluk Tavmergen ve arkadaşları tarafından ikinci ve üçüncü jinekoloji dernekleri kurulmuştur.

1970 li yılların başlarında Türk Jinekoloji Cemiyeti Başkanı Doç.Dr. Mansur Sayın ve Ankara Jinekoloji Derneği başkanı Necdet Erenus' un gayretleriyle bu üç dernek bir federasyon kurmuşlar, bu federasyon 1972 yılında ve 1978 yılında iki Jinekoloji Kongresi düzenlemiştir.

Maalesef Federasyonun ömrü uzun olmamış, 1970 li yılların sonlarında dağılmıştır.

1985 yılında Dr. Orhan İzzet Kılıçbeyoğlu ve arkadaşları tarafından Adana' da Adana Jinekoloji Derneği, 1994 yılında Eskişehir'de Prof.Dr.Hikmet Hassa ve arkadaşları tarafından Eskişehir Jinekoloji Derneği kurulmuştur.

15.02.1975 tarihinde yapılan dernek genel kurul toplantısında idare heyetine Dr.Cevat Babuna, Dr.Dündar Kalyoncuoğlu, Dr.Cumhur Akkent, Dr.Coşkun Baysal ve Dr.Rahmi Tüfekçi seçilmiş, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı ilk toplantıda ise Dr. Cevat Babuna başkanlığa seçilmiştir.

Bu dönemde çeşitli hastanelerde öğlen yemeğini takiben bilimsel toplantılar düzenlenmiş, bu toplantılarda format her ayın üçüncü Perşembe günü farklı bir hastanede toplantı yapılması, saat 12.00 – 13.00 toplantının yapıldığı hastane tarafından katılanlara öğle yemeği ikramı, 13.00-15.00 arası ise bilimsel toplantı şeklinde olmuştur.

Bu format 1975 yılından itibaren yaklaşık en az yirmi beş yıl değişmeksizin uygulanmıştır.

25 Nisan 1975 tarihinde Kervansaray oteli salonunda daha önceki yıllarda da yapıldığı üzere meslektaşlarımız ve eşlerinin katıldığı yemekli bir toplantı düzenlenmiştir.

Jinekoloji derneği nin çıkardığı mecmuaların ücretsiz olarak dağıtılmasına önem verilmiştir.

30 Nisan 1976 gecesi Etap Oteli salonun da "Geleneksel Jinekoloji Gecesi" gerçekleştirilmiştir.

19.01.1977 tarihinde olağan dernek genel kurul toplantısı yapılmış, yönetim kuruluna Dr. Cevat Babuna, Dr. Dündar Kalyoncuoğlu, Dr. Coşkun Baysal, Dr. Vahit Gedikoğlu ve Dr. Rahmi Tüfekçi seçilmiş, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı ilk toplantıda ise Prof. Dr. Cevat Babuna başkanlığa seçilmiştir.

Bu dönemde aylık hastane toplantılarının yanında Bizim apartmandaki lokalde her ayın ilk Salı akşamları da bilimsel toplantılar düzenlenmeye başlanmış, mecmuaların çıkmasına önem verilmiş.

08 Nisan 1977 tarihinde Tarabya otelinde "Geleneksel Jinekologlar Gecesi" düzenlenmiştir.

24 Şubat 1978 tarihinde Palet 2 de "Geleneksel Jinekologlar Gecesi" düzenlenmiştir.

Aylık hastane toplantılarında emekli olan meslektaşlarımız için jübile düzenlenmiş, özgeçmişleri okunmuş ve kendilerine birer plaket verilmiştir.

04.01.1979 tarihinde olağan dernek genel kurul toplantısı yapılmış, yönetim kuruluna Dr. Cevat Babuna, Dr. Selami Doğan, Dr. Dündar Kalyoncuoğlu, Dr. Coşkun Baysal ve Dr. Vahit Gedikoğlu seçilmişler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı ilk toplantıda ise Prof. Dr. Cevat Babuna başkanlığa seçilmiştir.

Bu dönemde daha önceki yıllarda her ayın ilk Salı akşamı dernek merkezinin bulunduğu Bizim Apartmanda yapılan bilimsel toplantıların trafik yoğunluğu ve zaman darlığı nedeniyle katılım sayıları giderek azaldığından bu toplantıların hastanelerde düzenlenen her ayın üçüncü Perşembe günü yapılan bilimsel toplantılar ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

03.12.1981 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna Dr. Vahit Gedikoğlu, Dr. Dündar Kalyoncuoğlu, Dr. Yalçın Eğeci, Dr. Erdoğan Ertüngealp, Dr. Vildan Günteş seçilmiş Başkanlığa Dr. Vahit Gedikoğlu getirilmiştir.

Bu dönemde ihtilal sonrası durum nedeni ile aylık hastane toplantılarının konuları, konuşmacıları ve düzenleneceği yerleri yıllık olarak tespit edilmiş ve bunlar örfi idare makamlarına götürülmüş oradan toptan izin alınarak yapılabilmiştir.

Toplantılar Cerrahpaşa Kadın Doğum Kliniğinde, Haseki Hastanesinde, Göztepe SSK Hastanesinde, Haydarpaşa Numune Hastanesinde, PTT Hastanesinde, SSK Okmeydanı Hastanesinde, Kasımpaşa Deniz Hastanesinde, Şişli Etfal Hastanesinde, Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde, Koşuyolu Validebağ Öğretmenler Hastanesinde, Süleymaniye Doğumevinde ve İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniğinde yapılmıştır.

Toplantı başlangıcında misafir edilen hastanenin bir yöneticisi tarafından hastane hakkında bilgi verilmekteydi.

10 Nisan 1982 tarihinde Sheraton Oteli balo salonunda "Geleneksel Jinekologlar Gecesi" düzenlenmiştir.

10.02.1984 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapılmış, yeni yönetim kuruluna Dr. Erdoğan Ertüngealp, Dr. Necdet Alaca, Dr. Erdal Ulakoğlu, Dr. Öztürk Karabey, Dr. Mustafa Aslan seçilmiş ve başkanlığa Doç. Dr. Erdoğan Ertüngealp getirilmiştir.

Bu dönemde kamu yararına dernek olabilmek için müracaat yapılmış ancak bir sonuç alınamamıştır.

Bilimsel aylık yemekli hastane toplantılarına devam edilmiş.

Derneğe bir amblem yapılması gündeme gelmiş ancak bir sonuca varılamamıştır.

1986 yılında Genel kurul toplantısı yapılmış, yönetim kuruluna Dr. Cevat Babuna, Dr. Vahit Gedikoğlu, Dr. Coşkun Baysal, Dr. Ertuğrul Bayırlı ve Dr. Erdoğan Ertüngealp seçilmiş, başkanlığa Prof. Dr. Cevat Babuna seçilmiştir.

Bu dönemde de aylık yemekli bilimsel hastane toplantılarına devam edilmiş.

Bu dönemde Ankara Jinekoloji Derneği ile ortaklaşa İstanbul' da bir Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi düzenlenmesine karar verilmiş, 25-27 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde bu kongre gerçekleşmiştir.

Bu dönemde FİGO ile ilişkiler geliştirilmeye çalışılmış, 23-28 Ekim 1988 tarihlerinde Rio de Janerio' da yapılan 13. Dünya Jinekoloji Kongresine geniş bir Türk hekim gurubunun katılımı gerçekleştirilmiştir.

14.01.1989 tarihinde Genel kurul toplantısı yapılmış, yapılan seçimde Dr. Vahit Gedikoğlu, Dr. Necdet Alaca, Dr. Ertuğrul Bayırlı, Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr .Sezai Şahmay yönetim kuruluna seçilmiştir.

Başkanlığa Dr. Vahit Gedikoğlu getirilmiştir.

Bu dönemde hastane yemekli bilimsel toplantılarına devam edilmiş.

4 Mayıs 1990 tarihinde Büyük Kulüp' te üyelere bir yemek verilmiş, bu yemekte Jinekoloji bilimine katkıları ve en yaşlı jinekolog olarak Prof.Dr.Ali Esat Birol' a İstanbul Jinekoloji Derneği' ne büyük katkıları bulunan Prof.Dr.Cevat Babuna ve Dr.Selami Doğan' a birer plaket verilmiştir.

23.02.1991 tarihinde derneğin genel kurul toplantısı yapılmış, yönetim kuruluna Dr. Vahit Gedikoğlu, Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Umur Çolgar seçilmiş, yönetim kurulu kendi arasında yapmış olduğu toplantıda başkanlığa Dr. Vahit Gedikoğlu' nu seçmiştir.

Bu dönemde, derneğin yayın organı olarak çıkmakta iken yayını kesintiye uğrayan "Türk Jinekoloji ve Obstetrik Mecmuası" nın yılda dört sayı olacak şekilde yeniden yayınlanmasına karar verilmiştir.

Yine bu dönemde Ankara ve Ege jinekoloji dernekleri ile temas kurularak, iki yılda bir Ulusal Bilimsel Kongre düzenlenmesi karara bağlanmış ancak bu proje neticelenememiştir.

FİGO' ya o zamana kadar ödenememiş yıllık aidat borçlarının tamamı bu dönemde ödenmiştir.

Aylık yemekli Hastane toplantılarına devam edilmiştir.

17 Mayıs 1991 tarihinde Çiftehavuzlar Büyük Kulüp' te "Geleneksel Jinekologlar Gecesi" düzenlenmiş, bu gece aynı zamanda mesleğimizin öncülerinden Prof. Dr. Ali Esat Birol onuruna yapılmış ve Ali Esat hocamızın öz geçmişi okunarak kendilerine bir plaket takdim edilmiştir.

03.04.1993 genel kurul toplantısı yapılmış, bu toplantıda yönetim kuruluna Dr. Vahit Gedikoğlu, Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Sezai Şahmay seçilmiş, yönetim kurulu başkanlığa Dr. Vahit Gedikoğlu' nu seçmiştir.

Bu dönemde, Ankara Jinekoloji Derneği ile bir çatı altında toplanmak için görüşmeler başlatılmış, görüşmeleri Doç.Dr.Hasan Serdaroğlu' nun yürütmesine karar verilmiştir.

Ankara Jinekoloji derneği ile yapılan görüşmelerden kendilerinin Türkiye' deki Jinekoloji dernekleri içinde kamuya yararlı tek dernek olmaları nedeni ile Türkiye jinekologlar adına yurt dışı ve yurt içi genel girişimleri kendilerinin yapmaları, diğer üç derneğin (İstanbul, İzmir, Adana) onlara bağlı olarak kendi yörelerine yönelik faaliyette bulunmaları arzusunda oldukları anlaşılmıştır.

Bu fikrin derneğimizce tasvip görmeyeceği oy birliği ile kabul edilmiştir.

2000 yılında FİGO' nun yapacağı kongrenin İstanbul' da yapılması için FİGO nezdinde teşebbüse geçilmiştir.

FİGO yönetim kurulundan Edward Pollack ve Fairwether İstanbul' a davet edilmiştir.

Adı geçen FİGO yönetim kurulu üyeleri İstanbul' a gelerek incelemelerde bulunmuş, yönetim kuruluna FİGO' nun yaptığı kapsamlı bir kongre için İstanbul' daki kongre merkezlerinin yetersiz olduğu bildirilmiştir.

Hastane yemekli bilimsel toplantılarına bundan önceki yönetimlerde olduğu gibi aynen devam edilmiştir.

26.01.1995 tarihinde dernek genel kurul toplantısı yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Sezai Şahmay ve Dr. Alkan Yıldırım seçilmiş, yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda başkanlığa Dr. Hasan Serdaroğlu'nu seçmiştir.

İstanbul Jinekoloji Derneği için bir amblem yapılması kararlaştırılmış, yapılan araştırmalar sonucunda.

İstanbul Jinekoloji Cemiyetinin 1933 yılında yayınlanan tüzüğünün ilk sayfasına erişilmiş ve cemiyetin ilk kuruluş yılı olarak 1933 yılı kabul edilmiş ve ambleme bu yıl yazılmıştır.

İstanbul Jinekoloji Derneğinin ambleminin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

Bu amblem o günden beri kullanılmaktadır.

18.05.1995 tarihinde kabul edilen dernek amblemimiz.

Üzerinde Dernek ambleminin ve dernek yönetim kurulu üyelerinin isimlerinin yer aldığı dernek üye formları bastırılmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

İstanbul' daki hastaneler ile dernek arasındaki iletişimin daha iyi olması, dernek aktivitelerinin tüm İstanbul' daki meslektaşlarımıza daha etkin olarak aktarılabilmesi için hastane temsilcilikleri oluşturulmasına karar verilmiştir.

Hastanelerden temsilcileri belirlenmiş, temsilciler ile iki defa bir araya gelinerek fikir alışverişinde bulunulmuş ve temsilciler arasında subgruplar oluşturulmuştur.

Dernek üyelerimize verilmek üzere kimlik kartı bastırılması karara bağlanmış, bununla ilgili olarak Dr. Hüsnü Görgen görevlendirilmiştir.

Ulaşabildiğimiz üyelerimize kimlik kartı bastırılarak dağıtılmıştır.

Laparoskopik cerrahinin öncülerinden olan Prof. Dr. Kurt Semm İstanbul' a davet edilmiş, 13.04.1995 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart anfisinde bir konferans vermesi sağlanmıştır.

Toplantıya geniş bir katılım sağlanmıştır.

Yemekli Hastane Bilimsel toplantıları daha önceki dönemlerde olduğu gibi bir takvim çerçevesinde aynen devam ettirilmiştir.

10 Ağustos 2005 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Gündemdeki maddeler :

1- Kamu yararında dernek olabilmek için gerekli girişimlerde bulunulması
2- Aynı üyenin peş peşe iki dönemden fazla başkanlık yapmaması
3- Yönetim kurulu üye sayısının beşten dokuza çıkarılması

Yönetim kurulunun bu teklifleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

22-25 Kasım 1995 tarihlerinde İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Anfisinde mezuniyet sonrası bir kurs düzenlenmiştir.

Geniş bir katılımın olduğu bu toplantının gala yemeği 24 Kasım 1995 tarihinde Mowenpick Otel inde gerçekleştirilmiştir.

Gala yemeğinde mesleğimizde iz bırakan ve emekli olan aşağıda isimleri yazılı büyüklerimizin kısa birer özgeçmişlerinin okunmasını takiben kendilerine birer plaket verilmiştir.

PLAKET VERİLEN BÜYÜKLERİMİZ :

· Prof. Dr. Rüknettin Tözüm
· Prof. Dr. Cevat Babuna
· Op. Dr. Naci Bucukoğlu
· Op. Dr. Pakize Tarzi

Türk Tabipler Birliğinin "Avrupa Birliği tıpta genel pratisyenlik uzmanlık eğitimi yapısı ve bunun standardizasyonunun " sağlanması için oluşturduğu TTB-UDKK (Türk Tabipler Birliği – Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) çalışmalarına katılmak için TTB ye yazı yazılmıştır.

O sıralarda Türk Jinekoloji Derneği adını alan Ankara Jinekoloji Derneği de TTB ye yazı yazarak bu kuruldaki iki jinekoloji üyesini de kendilerinin vereceğini bildirmişlerdi.

Buna itiraz edilmiş ve TTB de iki üyenin birisinin İstanbul diğerinin Ankara'daki dernek tarafından temsil edilmesi kararlaştırılmıştır.

TTB nin periyodik olarak yapmış olduğu toplantılara İstanbul Jinekoloji Derneği' ni temsilen Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hasan Serdaroğlu, Ankara Jinekoloji Derneğini temsilen Doç. Dr. Oya Gökmen katılmıştır.

Bu yıllarda Ankara Jinekoloji Derneği ile İstanbul arasında tatlı bir rekabet yaşanmıştır, çünkü Ankara Jinekoloji Derneği kamu yararına dernek statüsünde olmasından yararlanarak Bakanlar Kurulu'na müracaat etmiş ve "Türk Jinekoloji Derneği" adını almıştır.

Bu işlemi yaparken diğer jinekoloji derneklerine (İstanbul, Ege, Çukurova) danışma, fikir alışverişinde bulunma gereği duyulmamıştır.

Türk Jinekoloji Derneğinden diğer derneklere gönderilen yazıda derneklerin kendilerini fesh ederek TJD' ne bağlanmaları istenmiştir, Yönetim kurulunda bu konu görüşülmüş oy birliği ile mevcut Türk Jinekoloji Derneği tüzüğü ile böyle bir şeyin olamayacağı karara bağlanmıştır, çünkü o günkü TJD tüzüğünde günün koşullarına uymayan birçok madde vardı.

Bunlardan birisi TJD Yönetim kurulu Ankara' daki üyeler tarafından ve Ankara' da ki üyeler arasından seçilirdi.

Konu ile ilgili kendilerine cevaben gönderilen 10 Temmuz 1995 tarihli yazımız.

Kamu yararına dernek başvurusunda bulunabilmek ve tüzüğümüzde bununla ilgili düzenlemeler yapabilmek için olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verildi.

10 Ağustos 1995 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı.

Bu toplantıda;

1- Kamu yararına dernek olabilmek için gerekli girişimlerde bulunulması konusunda yönetim kuruluna tam yetki verildi,

2- Derneğin başka yerlerde de şube açabilmesi genel kurulda kabul edildi.

3- Dernek Yönetim kurulunun dokuz kişiden oluşturulmasına karar verildi.

4- Aynı kişinin üst üste iki dönemden fazla dernek başkanlığı görevine seçilememesine karar verildi.

FİGO aidatı yatırıldı.

1997 Nisan ayında FİGO nun desteği ile İstanbul Lütfi Kırdar kongre merkezi nde Jinekoloji ve Obstetrik kongresi yapılması kararlaştırıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil'in emeklilik törenine katılındı ve kendisine dernek adına bir plaket verildi.

06.03.1997 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Atıl Yüksel, Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Can Tüfekçi, Dr. Melahat Kesim, Dr. Orhan Ünal, Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Erhan Erkan, yönetim kurulunun kendi içinde yaptığı seçimde Prof. Dr.Hasan Serdaroğlu başkanlığa seçildi.

02-05 Nisan 1997 tarihlerinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda FIGO' nun desteği ile Jinekoloji ve Obstetrik kongresi yapıldı.

FIGO genel sekreteri Prof. Dr. H.K.Ma kongreye katıldı ve iki konuşma yaptı.

Kongre geniş katılımlı oldu ve meslektaşlarımız Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile ilk kez tanışmış oldu.

FIGO Genel Sekreteri ülkemizden çok iyi izlenimler ile ayrıldı.

İlk FIGO kongresinde executive board a girmek için aday olmamız kararlaştırıldı.

Kongrede Ege, Çukurova ve Eskişehir Jinekoloji derneği başkanları ile biraraya gelindi, Ankara jinekoloji Derneği'nin tutumu görüşüldü.

Ankara Jinekoloji Derneği'nin tutumunun yadırgandığı konusunda herkes hemfikirdi.

İstanbul Jinekoloji Derneği'nin önerisi TJD' de üye derneklerden delege sisteminin oluşturulması ve bu delegeler ile genel kurulun yapılması, Ankara'da da TJD Ankara şubesinin kurulması, TJD'nin ilk genel kurul seçiminde de yönetimin İstanbul, Ankara, Ege, Çukurova ve o sırada kurulmuş bir kaç küçük üye dernek delegelerinden oluşturulmasıydı.

Bu konuda taviz vermek söz konusu değildi.

Bu tutum toplantıya katılan diğer derneklerce de tamamen benimsendi.

Türkiye' deki jinekoloji derneklerinin bir çatı altında toplanması, bu konuda Sn. Prof.Dr. Cevat Babuna, Prof.Dr. Refik Çapanoğlu, Prof.Dr.Oktay Kadayıfçı ve Prof.Dr.Hikmet Hassa' dan oluşan kurulun TJD yöneticileri ile de görüşerek mümkünse onların da katılımı ile bu birlikteliği sağlamaları kararlaştırıldı.

Bu kurulun TJD yöneticileri ile yaptığı toplantıya İstanbul'u temsilen Prof.Dr. Hasan Serdaroğlu da katıldı.

Toplantıda İstanbul Jinekoloji Derneği'nin önerileri kabul edildi ve bir anlaşma metni imzalandı.

 

ANLAŞMA METNİ :

Dernekler arasındaki görüşmeler sonucu İstanbul, Ankara, Ege, Çukurova ve Eskişehir'de TJOD şubesi kurulmasına karar verildi.

Bu karar 02.10.1997 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında görüşüldü, benimsendi.

TJOD İstanbul şubesi kurucu Genel Başkan olarak Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu'nu üyeler olarak ta Prof. Dr. Atıl Yüksel ve Doç. Dr. Umur Kuyumcuoğlu'nun olması oy birliği ile kabul edildi.

Şube kurmak için görevlendirilen üç üyenin de İstanbul Jinekoloji Derneği'ndeki konumlarının aynen devam etmesine karar verildi.

FIGO' nun 06 Ağustos 1997 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag şehrinde yaptığı toplantıya katılındı.

FIGO ile daha önceki yazışmalarımızda Executive Board'a aday olmak istediğimiz belirtilmişti.

Toplantı öncesi resmen müracaat edildi. Etkin bir kulis yapıldı.

Türkiye ilk defa FIGO Executive Board'una üye seçildi.

Türkiye'yi temsilen Prof. Dr. Cevat Babuna'nın Executive Board'da yer alması kararlaştırıldı.

Danimarka' nın Kopenhag şehrinde yapılan ve Türkiye'nin executive board a seçildiği FIGO toplantısındaki Türkiye delegeleri : Prof. Dr. Cevat Babuna ve Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu

13.12.1997 tarihinde Pera Palas otelinde üyelerin ve eşlerinin katıldığı "Geleneksel Jinekologlar Gecesi" düzenlendi, bu gecenin geliri TEMA vakfı'na bağışlandı.

TJOD İstanbul şubesi 18.12.1997 tarihinde kuruldu.

TJOD de gerekli tüzük değişiklikleri yapılıp her şey rayına oturuncaya kadar İstanbul Jinekoloji Derneği'nin inaktif olarak devam etmesine, iki başlılık olmaması içinde İstanbul Jinekoloji Derneği yönetim kurulu ile TJOD İstanbul Şubesi yönetim kurulunun çoğunluğunun aynı kişilerden oluşturulması benimsendi.

İstanbul Jinekoloji Derneği inaktif olarak 01.08.2006 tarihine kadar devam etmiş, bu tarihte yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan fesih ve mal varlığının Türk Jinekoloji Derneği İstanbul Şubesine aktarılması kararına istinaden dernekler masasına müracaat edilerek fesih işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tjod İstanbul Şubesi'nin ilk olağan genel kurul toplantısı 14.01.1998 tarihinde yapıldı.

Yönetim kuruluna Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Atıl Yüksel, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Sezai Şahmay ve Dr. Kadir Savan seçildi.

Yönetim kurulu kendi arasında yaptığı toplantıda başkanlığa Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu' nu seçti.

1998 tarihinden itibaren İstanbul'daki jinekolojik aktiviteleri TJOD İstanbul Şubesi üstlenmiştir.

1998 tarihinde yemekli hastane bilimsel toplantıları devam etmiş, İstanbul Tabip odası binasında diğer branş dernekleri ile birlikte birer odanın derneklere tahsisi için teşebbüse geçilmiş ancak bir sonuç alınamamıştır.

21 – 24 Nisan 1999 tarihlerinde The Marmara otelinde "Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" düzenlenmiş, kursa geniş bir katılım sağlanmıştır.

Kursun gala yemeğinde mesleğimize büyük hizmetler etmiş ve emekliye ayrılmış hocalarımıza Prof. Dr. Orhan Karacadağ, Prof. Dr. Orhan Esen, Prof. Dr. Suavi Topçuoğlu ve Prof. Dr. Kemal Usta' ya birer plaket verilmiştir.

Kurs Gala Yemeğinde Plaket verilen ve veren hocalarımız. 

Soldan sağa : 1- Prof. Dr. Sezai Şahmay 2- Prof. Dr. Kemal Usta 3- Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu 4- Prof. Dr. Suavi Topçuoğlu 5- Prof. Dr. Cevat Babuna 6- Prof. Dr. Orhan Esen 7- Prof. Dr. Ergin Bengisu 8- Prof. Dr. Orhan Karacadağ.

13.12.1999 tarihinde TJOD İstanbul Şubesi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Hasan Serdaroğlu, Dr. Sezai Şahmay, Dr. Umur Kuyumcuoğlu, Dr. Ateş Karateke, Dr. Özay Oral seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu başkanlığa seçildi.

Bu dönemde de aylık hastane bilimsel toplantıları İstanbul Panelleri adı altında devam etmiştir.

Meslektaşlarımız ile daha sıkı ilişkilerin kurulabilmesi için hastane temsilciliği oluşturulmasına gidilmiş ve eğitim hastanelerinden derneğimizin birer hastane temsilcisi seçilmiştir.

29 Eylül 2001 tarihinde İstanbul Hilton otelinde Avusturya Jinekoloji Derneği ile ortaklaşa bir "Endoskopik Cerrahi Paneli" düzenlenmiştir.

22.10.2001 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna Dr. Kadir Savan, Dr. Sezai Şahmay, Dr. Umur Çolgar, Dr.Ateş Karateke, Dr. Cem Fıçıcıoğlu seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Kadir Savan başkanlığa seçildi.

Bu dönemde de aylık İstanbul panelleri devam etmiş, Dernek adına bir Web sayfası oluşturulması ve bir dernek merkezi bulunabilmesi için teşebbüse geçilmiş ancak bir sonuç alınamamıştır.

TJOD nin yenilenen tüzüğüne göre şube yönetim kurullarının tekrar oluşturulmasına karar verilmiş, buna göre 16.09.2002 tarihinde TJOD İstanbul Şubesi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış, yönetim kuruluna Dr. Cihat Şen, Dr. Sezai Şahmay, Dr. Cem Fıçıcıoğlu, Dr. Ateş Karateke, Dr. İnci Davas, Dr. Orhan Ünal, Dr. Kadir Savan, Dr. Engin Oral ve Dr. Sadiye Eren seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Cihat Şen' i başkanlığa getirmiştir.

Bu dönemde yönetim kuruluna danışmanlık yapmak üzere bir eğitim komisyonu oluşturulmuştur.

Derneğin aylık bilimsel aktivitelerinin hastaneler yerine Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesinde yapılmasına karar verilmiş ve aşağıdaki programa göre bilimsel aktiviteler gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde bir asistan karnesi oluşturulması için çabalar gösterilmiştir.

Dernek merkezi Perinatoloji Derneği'nin merkezinin olduğu Rumeli Cd. 47 / 608 nolu adrese alınmıştır.

Bir önceki dönemde çalışmalarına başlanan dernek web sitesi bu dönemde faaliyete geçirilmiştir.

25.12.2003 tarihinde bir "yeterlilik , değerlendirme ve ölçme sınavı" denemesi yapılmıştır.

07.10.2004 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapıldı yönetim kuruluna Dr. Atıl Yüksel, Dr. Sadiye Eren, Dr. İnci Davas, Dr. Ateş Karateke, Dr. Orhan Ünal, Dr. Süleyman Akhan, Dr. Murat Yayla, Dr. Cihat Şen ve Dr. Fehmi Yazıcıoğlu seçildiler, yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Sadiye Eren' i başkanlığa getirmiştir.

Bilimsel toplantıların Harbiye Askeri Müze ve Kültür sitesinde devam etmesi kararlaştırılmış ve aylık bir program dahilinde toplantılara devam edilmiştir, bunun dışında Gaziosmanpaşa, Bakırköy ve Ümraniye'de bölgesel toplantılar yapılmıştır.

Derneğin web sitesi güncelleştirilmiştir.

Değişik çalışma gurupları oluşturulmuştur.

Kolposkopi ve tanısal histereskopi kursları düzenlenmiştir.

Bu dönemde çok önemli bir olay gerçekleştirilmiş ve dernek merkezi olarak kullanılmak üzere bir daire satın alınmıştır.

Böylece derneğimiz ilk defa kendi yerinde çalışmalarında başlamıştır.

Derneğin geçmişten kalan evrakları toplanarak bir arşiv oluşturulmaya çalışılmıştır.

Dernek merkezinde çalışmak üzere bir sekreter alınmış, dernekler masasına derneğimizin resmi merkezinin bu yeni satın alınan daire olduğu bildirilmiştir.

15.09.2006 tarihinde olağan genel kurul toplantısı Harbiye Askeri Müzede yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Sadiye Eren, Dr. İnci Davas, Dr. Fehmi, Yazıcıoğlu, Dr. Ateş Karateke, Dr. Faruk Buyru, Dr. Hayri Ermiş, Dr. Rıza Madazlı, Dr. Orhan Ünal, Dr. Macit Arvas seçilmişlerdir. Yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Macit Arvas'ı başkanlığa getirmiştir.

Bilimsel toplantılar ile ilgili olarak yıllık bir çalışma programı yapılmış ve bu plan doğrultusunda yine Askeri Müzede toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Bunların dışında ovülasyon indüksiyonu kursu, kolposkopi kursu ve HPV başlıklı bir panel düzenlenmiştir.

Dernek merkezine bir dizüstü bilgisayar alınmıştır.

24.09.2008 tarihinde olağan genel kurul toplantısı Harbiye Askeri Müzede yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Sadiye Eren, Dr. İnci Davas, Dr. Cem Turan, Dr. Ateş Karateke, Dr. Vedat Atay, Dr. Ahmet Çetin, Dr. Bülent Ergun, Dr. Kadir Savan, Dr. Cihat Ünlü seçilmişlerdir. Yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Ateş Karateke başkanlığa getirmiştir.

Yıllık bilimsel program yapılmış, bu yıllık programların yine Harbiye Askeri Müze ve Kültür sitesinde gerçekleştirilmiştir.

Bundan önceki dönemlerde yapılan aylık toplantıların formatında bir değişikliğe gidilmiş ve her ayın son perşembe akşamları 19.00-22.00 saatleri arasında yapılan toplantılar pazar sabahlarına alınmıştır.

Sabah 09.00 – 10.00 saatleri arasında kahvaltı servisi ve sonrasında saat 10.00 – 13.00 arası ise bilimsel toplantılar yapılmıştır.

Bu dönemde aylık bilimsel toplantıların sayısı ayda ikiye çıkarılmış bunlardan ayın ikinci Pazar gününe denk gelen toplantı Anadolu yakasında Bağlarbaşı Kültür Merkezinde, ayın son pazarına isabet eden toplantı ise yine Harbiye Askeri Müze ve Kültür sitesinde yapılmıştır.

Bilimsel toplantıların üyelere duyurulmasını daha kolaylaştırmak amacı ile SMS den yararlanılmıştır.

Bu dönemdeki bilimsel toplantılara İstanbul dışından da birçok konuşmacı davet edilmiştir.

Meslektaşlarımızın hukuki sorunlarında danışabilmeleri için bir avukat ile anlaşma yapılmıştır.

Dernek merkezine genel merkezin yardımları ile bir adet plazma televizyon, bir adet masa üstü bilgisayar, bir adet laptop, bir adet projeksiyon cihazı, bir adet klima, bir adet buzdolabı ve bir adet fotoğraf makinesi alınmıştır.

14 Mart 2010 tarihinde Harbiye Askeri Müze ve Kültür sitesinde yapılan bilimsel toplantıda emekli olan aşağıda isimleri yazılı klinik şefi ve öğretim üyelerine birer plaket verilmiştir.

Plaket verilen klinik şefi ve öğretim üyeleri Dr. İrfan Serin, Dr. Ahmet Üner, Dr. Yücel Şengün, Dr. Derin Kösebay, Dr. Kumral Kepkep, Dr. Bilhan Sidal, Dr. Erdoğan Ertüngealp, Dr. Fahrettin

15 Nisan 2009 tarihinde laparoskopik cerrahi kursu

Kursa Amerika'dan Dr. C.Y LİU katılmıştır.

Kursu yaklaşık 170 meslektaşımız izlemiştir.

12 Haziran 2009 tarihinde TTB'nin Ankara' da yaptığı tam gün çalışması ile ilgili çalıştaya bir otobüs kiralanarak gidilmiş, İstanbul'daki meslektaşlarımızın da toplantıya katılması için çaba sarf edilmiştir.

19.09.2010 tarihinde olağan genel kurul toplantısı 400 kadar üyenin katılımıyla Harbiye Askeri Müzede yapıldı, yönetim kuruluna Dr. Atıl Yüksel, Dr. Ateş Karateke, Dr. Faruk Buyru, Dr. Bülent Urman, Dr. İsmail Çepni, Dr. Ahmet Gül, Dr. Engin Oral, Dr. Engiral, Dr. Fehmi Yazıcıoğlu ve Dr. Murat Yayla seçilmişlerdir.  Yönetim kurulunun kendi arasında yaptığı seçimde Dr. Atıl Yüksel' i başkanlığa getirmiştir.

Bu dönemin henüz ilk aylarındayız.

Çok değerli arkadaşlardan oluşan bir yönetim kurulu var.

Başarılı hizmetler yapacaklarından hiç kuşkum yok.

Aylık toplantıların Harbiye Askeri Müzede bir program dahilinde devam etmesi kararlaştırılmış.

Birkaç tanesine katılma imkanım oldu.

Toplantılara iki yüzün üzerinde meslektaşımız katılmaktadır.

Bu toplantıların meslektaşlarımızın bilgi ve görgülerinin artırılmasında, eğitimin standardizasyonunda çok büyük katkısı olduğu kanaatindeyim.

Bütün bu kronolojik gelişmelere bakıldığı zaman görülüyor ki, Türkiye' de Jinekoloji Derneğinin ilk kuruluş tarihi 1925'dir.

Bütün bu gerçeklere rağmen, Türk Jinekoloji Derneği'nin 1959 da kurulduğunu ifade etmek, bugünkü kayıtlara bu şekilde geçirmek hem ülkemize ve mesleğimize çok zor koşullarda hizmet eden büyüklerimize karşı vefasızlık, hem de derneğimizin uluslararası ilişkilerinde çok önemli olan tarihi derinliğini sığlaştırmaktan başka bir şey değildir.

Dilerim bu yanlıştan en kısa zamanda vazgeçilir.

Not: Konuyla ilgili araştırma yaparken gösterdikleri yakın ilgi ve yardımlardan dolayı İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı başkanlarına, her iki fakültenin merkez kütüphaneleri müdirelerine teşekkürü bir borç bilirim.

Bu konuda en yoğun araştırmalar yapmış olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi benim de doçentlik jürimde yer alan sayın Prof. Dr. Aykut Kazancıgil hocamızın eserlerinden yararlandım.

Bu vesile ile hocamıza da şükranlarımı sunarım.

 

Prof. Dr. Hasan Serdaroğlu
(12 Mart 2011, Etiler, İstanbul)

Lütfen Kaynak belirterek paylaşınız. www.tjodistanbul.org